CSR

บริษัท วานิสสา เมดิคอล จำกัด  “บริษัท” ยึดมั่นในกรอบแนวทางการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน คำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และเพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของกรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน บริษัทฯ จึงได้มีการกำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีหลักการกำหนดไว้เพื่อเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน

Visitors: 419,928