ร่วมงานกับเรา

หลักฐานในการสมัครงานมีดังนี้

1.รูปถ่าย ควรเป็นรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว โดยเป็นรูปสี และขอให้เป็นการแต่งกายที่สุภาพ

2.สำเนาใบรับรองการศึกษา ได้แก่ Trascipt และสำเนาใบปริญญาบัตร

3.สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาหลักฐานการพ้นภาวการณ์เป็นทหาร

4.สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงานหรือการฝึกงาน (ถ้ามี)

หมายเหตุ   เอกสารทั้งหมด เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

Visitors: 431,489